Sund Mund Hele Livet

Vi arbejder tværfagligt med at forbedre tandsundheden blandt ældre mennesker i den danske ældrepleje. Det gør vi bl.a. gennem etnografisk kulturanalyse, tandundersøgelser, spørgeskemaundersøgelser og registerforskning.

Sund Mund Hele Livet er et kombineret forsknings- og samskabelsesprojekt. Vores projektgruppe er sammensat af forskere og praktikere fra Odontologisk Institut, Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe, SAXO-Instituttet), Frederiksberg Kommune og Greve Kommune.

Sammen skaber vi viden om de beskyttelses- og risikofaktorer, der har betydning for skrøbelige ældre menneskers orale sundhed. Og sammen udvikler vi løsninger, der skal sikre, at langt flere ældre mennesker i Danmark vil få en sund mund hele livet.

Videoklip om projektet

Vi samarbejder med

Yderligere information

 

 

 

Der er et presserende behov for en fokuseret og optimeret tandpleje til skrøbelige ældre mennesker i Danmark. Forekomsten af alvorlige sygdomstilstande i mundhulen blandt netop denne befolkningsgruppe er foruroligende høj, og særligt de 120.000 mest sårbare ældre mennesker oplever mange infektioner og betændelsestilstande.

Konsekvenserne er bl.a. tandtab, smerter og ubehag ved fødeindtagelse, nedsat tygge-, synke- og smagsfunktion, og deraf følgende vægttab, fejl- og underernæring, påvirkning af det generelle helbred, forringet livskvalitet, social isolation og øget dødelighed. Imidlertid har kun 38% af de mest skrøbelige ældre mennesker tilknytning til den kommunale omsorgstandpleje, og sædvanligvis har de ikke haft relation til tandplejen i årevis forinden.

Formålet med Sund Mund Hele Livet er at udvikle de mest relevante og implementérbare indsatser til forbedring af de orale forhold blandt skrøbelige ældre mennesker. En sådan forbedring forventes, udover at fremme livskvaliteten, at forbedre ernæringstilstanden og det almene helbred. Særligt forventes færre infektioner, herunder lungebetændelse, grundet mindre fejlsynkning og oral inflammation med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

 

Interview med borgere og pårørende

Fra projektets begyndelse har vi foretaget dybdegående semi-strukturerede interviews med ældre mennesker og pårørende på plejecentre, rehabiliteringscentre og i eget hjem i Frederiksberg Kommune og Greve Kommune. Vi er kommet helt tæt på den enkeltes personlige oplevelser af tandsundhed- og problemer og af den pleje og behandling de modtager, særligt i kommunalt regi. De dybdegående interviews har i høj grad givet os indblik i, hvilke udfordringer, barrierer og potentialer vi som projektgruppe skal adressere, for at kunne forbedre tandsundheden blandt ældre i Danmark.

Fokusgruppeinterviews med personale i den kommunale plejesektor

Vi har foretaget fokusgruppeinterview med plejepersonale af forskellige faggrupper fra hjemmeplejen og plejecentre samt med ledere, visitatorer og demenskoordinatorer fra Frederiksberg Kommune og Greve Kommune. Fokusgrupperne har givet projektet en bred indsigt i, hvilken rolle oral sundhed har i plejen, både på et organisatorisk niveau og i de daglige plejeopgaver samt viden om arbejdsgange og arbejdsbetingelser i plejesektoren. Betydelig viden som gør os i stand til at forstå, hvilke muligheder og begrænsninger projektgruppen skal tage i betragtning i arbejdet med at forbedre tandsundheden blandt ældre i Danmark.

Kliniske tandundersøgelser blandt skrøbelige ældre borgere

For at skabe viden om omfanget af tandsygdomme hos vores målgruppe, har vi lavet kliniske tandundersøgelser på borgere i deres eget hjem samt på plejecentre og rehabiliteringscentre. Vi har registreret borgernes tandstatus og undersøgt både tænder, kæber og mundslimhinder. Vi har bl.a. registreret caries, parodontose, antal tænder, antal fyldninger og tandproteser. Samlet set har det givet os indsigt i, hvordan det står til med tandsundheden hos de ældre borgere og hvor stort deres behov for tandbehandling er her og nu.

Spørgeskemaundersøgelse

Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 200 borgere på plejecentre, rehabiliteringscenter samt i eget hjem. Her har borgerne besvaret spørgsmål om deres tandplejevaner, deres generelle helbred, hvordan de har det med tænderne og deres syn på tænder og tandpleje. Det giver os en indsigt i, hvordan borgerne oplever deres daglige funktion, hvilke gener de evt. har fra mund og tænder samt deres opfattelse og prioritering af tandsundhed.

Befolkningsundersøgelser hos VIVE

VIVE er involveret for at undersøge brugen af den almindelige voksentandpleje og den kommunale omsorgstandpleje blandt ældre mennesker. Særligt er det undersøgt hvordan udviklingen i brugen af tandpleje er, når man bliver skrøbelig. Der anvendes både nationale data fra registre og kommunale data fra Frederiksberg, Greve, Københavns, Randers, Aalborg, Svendborg og Varde kommune.

Samskabelsesprocesser med Frederiksberg Kommune og Greve Kommune

For at sikre ejerskab og en dybt forankret implementering af projektets løsninger, afholder vi gennem hele projektperioden workshops og læringsseminarer på tværs af faggrupper, organisationsniveauer og vagthold med personalet i kommunerne. På den måde sikrer vi, at projektets løsninger bliver en del af hverdagen for plejemodtagende ældre borgere og personalet omkring dem. Denne forankring er afgørende for projektets overordnet mål om at forbedre tandsundheden blandt ældre mennesker i Danmark.

Inddragelse af borgere og pårørende: Samtalesaloner

Inddragelse af ældre borgere er helt afgørende for Sund Mund Hele Livet projektet. Vi er overbevist om, at projektets implementering og forankring kun kan sikres til fulde, når vi har de borgere det hele handler om med i processen. Derfor afholder vi løbende arrangementer, hvor vi inddrager ældre borgere for at høre deres inputs til vores fund, målsætninger og indsatser. Eksempelvis i form af samtalesaloner og borgermøder.

 

 

SMUHLs følgegruppe har til formål at kvalificere projektet ved at rådgive den centrale styregruppe i forhold til projektets retning og prioriteringer, samt anvendelse af resultater. Gruppen mødes fast to gange om året og desuden på udvalgte tidspunkter i projektet, hvor de har mulighed for at kommentere på og bidrage til progression, tiltag, skalering, udbredelse og evaluering af projektet. 

Følgegruppen består af repræsentanter fra relevante interessenter, herunder borgere fra de rådgivende udvalg på ældreområdet i Greve og Frederiksberg kommune.

  • Tenna Jensen (forperson), seniorforsker Statens Institut for Folkesundhed
  • Susanne Henriette Nielsen, Seniorrådet i Greve Kommune
  • Hugo Vandet, Ældrerådet i Frederiksberg Kommune
  • Lene Vilstrup, chefkonsulent og overtandlæge Sundhedsstyrelsen
  • Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent Ældresagen
  • Susanne Kleis, formand Tandlægeforeningen
  • Bodil Andersen, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed/”I Sikre Hænder”
  • Anders Tøttrup, professor Citizen Science på Københavns Universitet
  • Inger Wårdh og Nivetha Gavriilidou, forskere Institutionen for Odontologi, Karolinska Instituttet

 

 

 

 

 

 

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Odontologisk Institut og Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe, SAXO Instituttet) på Københavns Universitet (KU), Greve Kommune og Frederiksberg Kommune. Derudover bidrager Københavns, Hedensted, Randers, Aalborg, Varde og Svendborg kommune med tandplejedata for at skabe et solidt datagrundlag i forbindelse med kortlægningen af de orale udfordringer.

Projektet er primært fundet af Velux Fonden og af Sygeforsikringen Danmark. Desuden har Tandlægeforeningen og Ansatte Tandlægers Organisation bidraget til projektets finansiering.

Projektet løber fra 1. september 2021 og frem til 30. august 2025